Regulamin Programu „Ekipa Dulux Professional”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator. Organizatorem Programu „Ekipa Dulux Professional” (dalej: Program) jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: Organizator) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł, nr BDO 20455.
 2. Strona internetowa. Program prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.duluxprofessional.pl.
 3. Cel Programu. Program skierowany jest do profesjonalnych użytkowników produktów marki Dulux Porfessional. Celem Programu jest popularyzacja wiedzy o produktach Dulux i usługach Organizatora, informowanie o szeroko pojętych działaniach marketingowych Organizatora, szkoleniach, programach lojalnościowych, motywacyjnych i innych wydarzeniach związanych z działalnością Organizatora, a także umożliwienie Uczestnikom Programu testowania i oceny produktów Dulux Professional oraz udzielenie dostępu do profesjonalnych porad biznesowych i dotyczących  współpracy z klientami. 
 4. Miejsce udostępnienia Regulaminu. Regulamin Programu (dalej: Regulamin) jest udostępniony w siedzibie Organizatora (pkt. 1 powyżej) oraz na stronie internetowej www.duluxprofessional.pl.
 5. Uczestnik Programu. w Programie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zajmujące się zawodowo działalnością związaną z malowaniem pomieszczeń i budynków (dalej: Uczestnik), które prawidłowo wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www. duluxprofessional.pl. Udział Uczestnika w Programie związany jest z profesjonalną działalnością Uczestnika prowadzoną w ramach malowaniem pomieszczeń i budynków, co oznacza, że Uczestnik nie bierze udziału w Programie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. Czas trwania Programu. Program rozpoczyna się w dniu 5 października 2020 i czas jego trwania nie jest oznaczony.

 

ZASADY PROGRAMU

 1. Uczestnik samodzielnie i dobrowolnie podejmuje decyzję o stopniu swojego uczestnictwa w Programie, wyrażając odpowiednie zgody zawarte w formularzu zgłoszenia do Programu. w konsekwencji zgoda Uczestnika może obejmować:
  1. otrzymywanie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym:
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób;

  albo

  1. otrzymywanie na adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon komórkowy (w zależności co jest przedmiotem korespondencji):
   • nowych produktów Dulux Professional do testowania,
   • folderów produktowych marki Dulux Professional,
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób;

  albo

  1. otrzymywanie na adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon komórkowy (w zależności co jest przedmiotem korespondencji):
   • niespodzianki z okazji urodzin,
   • nowych produktów Dulux Professional do testowania,
   • folderów produktowych marki Dulux Professional,
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób.
 2. Organizator, w zależności od zgody wyrażonej przez Uczestnika, będzie wysyłał do Uczestnika korespondencję określoną odpowiednio w pkt 7. a) albo 7. b) albo 7. c) powyżej. Uczestnik akceptuje, że częstotliwość korespondencji wysyłanej przez Organizatora nie jest określona i zależy od aktualnych działań marketingowych Organizatora.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie:
  1. składając odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl albo pisemnie na adres Organizatora, (złożenie oświadczenia będzie jednoznaczne z cofnięciem zgód wyrażonych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne,  w formularzu zgłoszenia do Programu);
  2. cofając, za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl, zgody wyrażone na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne w formularzu zgłoszenia do Programu;
  3. cofając, za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl albo pisemnie na adres Organizatora, zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu oświadczenia Uczestnika / cofnięciu zgód przez Uczestnika, zaprzestanie wysyłania mu korespondencji w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że przesyłki znajdujące się w drodze do Uczestnika nie zostaną wycofane przez Organizatora.
 5. Materiały przekazane uczestnikowi w ramach Programu nie są przeznaczone do sprzedaży ani publikacji w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek miejscu.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika, który narusza postanowienia pkt 11 powyżej lub który, według ustaleń Organizatora, nie jest profesjonalnym użytkownikiem produktów marki Dulux Professional. o wykluczeniu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia do Programu.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

 1. Wszelkie reklamacje  dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane  pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Ekipa Dulux Professional” lub na adres poczty elektronicznej infolinia@akzonobel.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji i żądanie reklamacji. Podanie imienia, nazwiska i adresu jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 4. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, Organizator wyśle do zgłaszającego reklamację, informację o sposobie jej rozpatrzenia.

 

DANE OSOBOWE / PLIKI COOKIE

 1.  Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników i związane z tym uprawnienia Uczestników zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na www.duluxprofessional.pl. Akceptując Politykę prywatności Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszenia do Programu – na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Informacja o plikach cookies zawarta jest w Oświadczeniu o sposobie wykorzystania plików cookie dostępnym na stronie www.duluxprofessional.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszały praw nabytych na podstawie udziału w Programie. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.duluxprofessional.pl i przesłane do Uczestników na podane przez nich adresy e-mail, z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że takie zawieszenie lub zakończenie Programu nie naruszy praw nabytych na podstawie udziału w Programie. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie ogłoszona na stronie www.duluxprofessional.pl i przesłana do Uczestników na podane przez nich adresy e-mail.
 3. Wszelkie spory związane z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.