POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator. Organizatorem Programu „Ekipa Dulux Professional” (dalej: Program) jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: Organizator) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł, nr BDO 20455.
 2. Strona internetowa. Program prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.duluxprofessional.pl.
 3. Cel Programu. Program skierowany jest do profesjonalnych użytkowników produktów marki Dulux Professional. Celem Programu jest popularyzacja wiedzy o produktach Dulux i usługach Organizatora, informowanie o szeroko pojętych działaniach marketingowych Organizatora, szkoleniach, programach lojalnościowych, motywacyjnych i innych wydarzeniach związanych z działalnością Organizatora, a także umożliwienie Uczestnikom Programu testowania i oceny produktów Dulux Professional oraz udzielenie dostępu do profesjonalnych porad biznesowych i dotyczących  współpracy z klientami. 
 4. Miejsce udostępnienia Regulaminu. Regulamin Programu (dalej: Regulamin) jest udostępniony w siedzibie Organizatora (pkt. 1 powyżej) oraz na stronie internetowej www.duluxprofessional.pl.
 5. Uczestnik Programu. w Programie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zajmujące się zawodowo działalnością związaną z malowaniem pomieszczeń i budynków (dalej: Uczestnik), które prawidłowo wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www. duluxprofessional.pl. Udział Uczestnika w Programie związany jest z profesjonalną działalnością Uczestnika prowadzoną w ramach malowaniem pomieszczeń i budynków, co oznacza, że Uczestnik nie bierze udziału w Programie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. Czas trwania Programu. Program rozpoczyna się w dniu 5 października 2020 i czas jego trwania nie jest oznaczony.

 

ZASADY PROGRAMU

 1. Uczestnik samodzielnie i dobrowolnie podejmuje decyzję o stopniu swojego uczestnictwa w Programie, wyrażając odpowiednie zgody zawarte w formularzu zgłoszenia do Programu. w konsekwencji zgoda Uczestnika może obejmować:
  1. otrzymywanie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym:
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób;

  albo

  1. otrzymywanie na adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon komórkowy (w zależności co jest przedmiotem korespondencji):
   • nowych produktów Dulux Professional do testowania,
   • folderów produktowych marki Dulux Professional,
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób;

  albo

  1. otrzymywanie na adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon komórkowy (w zależności co jest przedmiotem korespondencji):
   • niespodzianki z okazji urodzin,
   • nowych produktów Dulux Professional do testowania,
   • folderów produktowych marki Dulux Professional,
   • dostępu  do porad biznesowych oraz dotyczących współpracy z klientami (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl),
   • informacji o nowościach produktowych Dulux Professional,
   • informacji o wydarzeniach i szkoleniach związanych z marką Dulux Professional,
   • informacji o nowych narzędziach dla malarzy,
   • informacji o programie motywacyjnym dla malarzy,
   • informacji o nowych artykułach i materiałach na stronie www.duluxprofessional.pl,
   • informacji o możliwości oceny produktów Dulux Professional (za pośrednictwem strony www.duluxprofessional.pl) lub w inny sposób.
 2. Organizator, w zależności od zgody wyrażonej przez Uczestnika, będzie wysyłał do Uczestnika korespondencję określoną odpowiednio w pkt 7. a) albo 7. b) albo 7. c) powyżej. Uczestnik akceptuje, że częstotliwość korespondencji wysyłanej przez Organizatora nie jest określona i zależy od aktualnych działań marketingowych Organizatora.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie:
  1. składając odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl albo pisemnie na adres Organizatora, (złożenie oświadczenia będzie jednoznaczne z cofnięciem zgód wyrażonych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne,  w formularzu zgłoszenia do Programu);
  2. cofając, za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl, zgody wyrażone na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne w formularzu zgłoszenia do Programu;
  3. cofając, za pośrednictwem formularza na stronie www.duluxprofessional.pl albo pisemnie na adres Organizatora, zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu oświadczenia Uczestnika / cofnięciu zgód przez Uczestnika, zaprzestanie wysyłania mu korespondencji w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że przesyłki znajdujące się w drodze do Uczestnika nie zostaną wycofane przez Organizatora.
 5. Materiały przekazane uczestnikowi w ramach Programu nie są przeznaczone do sprzedaży ani publikacji w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek miejscu.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika, który narusza postanowienia pkt 11 powyżej lub który, według ustaleń Organizatora, nie jest profesjonalnym użytkownikiem produktów marki Dulux Professional. o wykluczeniu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia do Programu.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

 1. Wszelkie reklamacje  dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane  pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Ekipa Dulux Professional” lub na adres poczty elektronicznej infolinia@akzonobel.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji i żądanie reklamacji. Podanie imienia, nazwiska i adresu jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 4. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, Organizator wyśle do zgłaszającego reklamację, informację o sposobie jej rozpatrzenia.

 

DANE OSOBOWE / PLIKI COOKIE

 1.  Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników i związane z tym uprawnienia Uczestników zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na www.duluxprofessional.pl. Akceptując Politykę prywatności Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszenia do Programu – na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Informacja o plikach cookies zawarta jest w Oświadczeniu o sposobie wykorzystania plików cookie dostępnym na stronie www.duluxprofessional.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszały praw nabytych na podstawie udziału w Programie. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.duluxprofessional.pl i przesłane do Uczestników na podane przez nich adresy e-mail, z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że takie zawieszenie lub zakończenie Programu nie naruszy praw nabytych na podstawie udziału w Programie. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie ogłoszona na stronie www.duluxprofessional.pl i przesłana do Uczestników na podane przez nich adresy e-mail.
 3. Wszelkie spory związane z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

II. Regulamin składania zamówień w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional”

Sprzedawca: BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, adres: ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek

Niniejszy Regulamin jest dostępny: u Organizatora Programu „Ekipa Dulux Professional” (Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa) u Sprzedawcy (BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, adres: ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek). Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:
 • adresu poczty elektronicznej: duluxprofessional@bismedia.pl ,
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 789 020 233 w godzinach: poniedziałek–piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00,
 • pod adresem pocztowym: BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 2. PROGRAM – Program „Ekipa Dulux Professional”, którego regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.duluxprofessional.pl;
 3. STRONA INTERNETOWA PROGRAMU – strona internetowa www.duluxprofessional.pl;
 4. ORGANIZATOR PROGRAMU: Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł, nr BDO 20455.
 5. SPRZEDAWCA – BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007784, NIP 888-23-83-360, REGON 910860451.
 6. KLIENT – osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem Programu, która składa Zamówienie; zgodnie z pkt 5 Regulaminu Programu Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 7. PRODUKTY – Produkty prezentowane na Stronie Internetowej Programu, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy, złożone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza internetowego na Stronie Internetowej Programu tj. podanie wymaganych danych oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności - zamówienia. Składanie Zamówień dostępne jest wyłącznie dla Uczestników Programu.
 9. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. UMOWA – odpowiednio w zależności od Zamówienia, umowa sprzedaży albo umowa darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na Stronie Internetowej Programu.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień na Produkty za pośrednictwem Strony Internetowej Programu oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Dostawcą Strony Internetowej Programu, za pośrednictwem której Klient składa Zamówienia u Sprzedawcy, odpowiedzialnym za jej prawidłowe funkcjonowanie, jest Organizator. Zamówienie składane za pośrednictwem Strony Internetowej Programu są przekazywane Sprzedawcy przez Organizatora.
 2. Do efektywnego i skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano poprawnie skonfigurowaną, aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).
 3. Do składania Zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania mogące wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej Programu, w tym dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Ceny Produktów (dostępnych do sprzedaży) podane są w złotych polskich. Produkty są dostępne do wyczerpania ich zapasu. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Ceny i informacje o Produktach mogą ulegać zmianom, Produkty mogą być wycofywane ze Strony Internetowej Programu oraz na Stronie Internetowej Programu mogą być prowadzone akcje promocyjne i wyprzedaży Produktów. Uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.
§3
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności - zamówienia;
  2. wyboru zamawianych Produktów;
  3. wyboru sposobu płatności (jeśli Zamówienie obejmuje sprzedaż Produktów);
  4. zaakceptowania warunków zamówienia klikając „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”
 3. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia, jeśli jego przedmiotem jest sprzedaż Produktów, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu rozpoczęcia składania Zamówienia należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient, w każdej chwili może wrócić do poprzedniej odsłony Strony Internetowej Programu i dodać następny produkt, o ile inaczej nie wynika z innych postanowień, takich jak np. regulaminy promocji, (klikając przycisk „Kontynuuj Zamówienie”). W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość do 0 lub klikając „X” w podsumowaniu koszyka.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz formę potwierdzenia transakcji (rachunek lub faktura), a następnie kliknąć przycisk „Złożenie zamówienia”.
 6. Złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 7. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, kiedy Organizator otrzyma informację o złożeniu Zamówienia przez Klienta. Klient niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, otrzyma od Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności (jeśli Zamówienie obejmowało sprzedaż) wraz z załącznikiem, który stanowi niniejszy Regulamin z załączonym do niego formularzem o odstąpieniu od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może ją cofnąć.
 8. Jeśli Zamówienie obejmowało sprzedaż, realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Produktów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej oraz terminów realizacji Zamówienia, o których mowa w § 5 Regulaminu, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Produkt Klientowi, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy.
§4
CENY I FORMY PŁATNOŚCI
(DOTYCZY ZAMÓWIEŃ OBEJMUJĄCYCH SPRZEDAŻ)
 1. Prezentowane na Stronie Internetowej Programu ceny Produktów są cenami, ale nie zawierają kosztów dostawy Produktów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej według swobodnej decyzji Sprzedawcy koszty dostawy Produktów mogą być pokrywane przez Sprzedawcę, w konsekwencji czego Klient nie ponosi kosztów dostawy. Informacja o pokrywaniu kosztów dostawy przez Sprzedawcę zostanie umieszczona przy prezentacji Produktu na Stronie Internetowej Programu.
 2. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów dostępne są na Stronie Internetowej Programu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie, przy czym kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.
 3. Za zamówione Produkty można dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przy odbiorze Produktu (płatność kurierowi DPD). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości: 2,50 zł + VAT;
  2. Płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) – Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  3. ePrzelewy (Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Przelew24 (Santander Bank Polska S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank), Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.) – Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
 4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Produktu, oraz koszty opłaty manipulacyjnej w przypadku płatności przy odbiorze Produktu (ust. 3 pkt a. powyżej).
 5. Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od wartości złożonego Zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na Stronie Internetowej Programu przed złożeniem Zamówienia.
 6. W przypadku płatności za Produkt przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Produktu przez kuriera.
 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku płatności kartą, ePrzelewem – wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. W przypadku płatności kurierowi przy odbiorze – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki Produktu,
 8. Do wysyłki Produktu Sprzedawca dołączy paragon lub fakturę VAT w zależności od tego, jaki dowód sprzedaży wybierze Klient.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zwrot wartości Zamówienia, w tym ceny zamówionych Produktów, kosztów dostawy, o których mowa w § 4 ust. 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 lit. a) nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 Regulaminu.
§5
CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin doręczenia Produktów jest zależny od wybranej formy doręczenia Produktu i będzie realizowany w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona – do 7 dni roboczych od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  2. DPD – Przesyłka Kurierska – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  3. DPD – Przesyłka Kurierska za pobraniem – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
 2. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki Produktu. Można również odebrać paczkę osobiście z oddziału firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia przesyłki Produktu. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Produkt do Sprzedawcy. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są awizowane podwójnie, tzn. pierwsza awizacja trwa 7 dni, druga awizacja trwa następne 7 dni, co oznacza, że po upływie łącznego okresu 14 dni awizacji przesyłka jest zawracana do nadawcy.
 3. 4. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Produktu spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.
 5. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje".
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się od dnia wydania Produktu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie Internetowej Programu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), przy wykorzystaniu formularza o którym mowa w § 3 ust. 7 albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek lub drogą mailową na adres duluxprofessional@bismedia.pl .
 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Klienta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 6. Klient, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.
 7. 8. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Klient, który wybrał formę płatności określona w § 4 ust. 3 lit. a) Regulaminu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, może podać numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Nie wskazanie rachunku bankowego, nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu następuje w takiej samej formie, jaka została przyjęta przez Klienta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji tej formy przez Klienta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 9. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Klienta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu.
 11. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Klientowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Klienta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
 12. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Klientowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.
 13. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: Dział Reklamacji BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek. W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§7
REKLAMACJE
 1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Klientem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Produktu:
 5. a. zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Produkt nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna); b. jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)
 6. Domniemywa się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Produktu stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania ponosi Sprzedawca. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej muszą zostać zgłoszone przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 7. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej, którą wskaże Sprzedawca. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 8. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Produkty znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Produktów), a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Strony Internetowej Programu w zakresie składania i obsługi Zamówień można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 800 154 075 , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres infolinia@akzonobel.com lub pisemnie na adres Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.
 9. Organizator w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Organizatora poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 10. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.
§8
DANE OSOBOWE
 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta dostępne są w Polityce Prywatności - zamówienia na Stronie Internetowej Programu.
 2. Administratorami danych osobowych Klientów są Sprzedawca - BIS MEDIA Łosowska spółka jawna z siedzibą we Włocławku, oraz Organizator - Akzo Nobel Decorative Paints s p. o.o. z siedzibą w Warszawie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Produkty i nazwy prezentowane na Stronie Internetowej Programu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2022 r.
 4. Regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.