Regulamin promocji „Zamów 3 kolory gratis”

Regulamin promocji „Zamów 3 kolory gratis” dla uczestników Programu Ekipa Dulux Professional
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji „Zamów 3 kolory gratis” (dalej: Promocja) jest BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa (dalej: BIS MEDIA) z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947037, NIP 8882383360, REGON 910860451.
 2. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), dostępny także pod adresem BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, w tym w szczególności do zasad uczestnictwa w Programie „Ekipa Dulux Professional”, realizacji zamówień, realizacji dostawy, odstąpienia od umowy i reklamacji zastosowanie mają Regulamin Programu „Ekipa Dulux Professional” i Regulamin składania zamówień w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional” dostępne na stronie internetowej Programu „Ekipa Dulux Professional” www.duluxprofessional.pl.
 3. Kontakt z BIS MEDIA:
  1. poczta elektroniczna: duluxprofessional@bismedia.pl
  2. pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek – piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00).
 4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional” na stronie internetowej tego Programu www.duluxprofessional.pl.
 6. Promocją obejmuje farby z mieszalnika Rezisto 5 w opakowaniach 0,9L oraz 0,84L (dalej: Produkt / Produkty) w kolorach wybranych przez uczestnika z palety ACC. Łączna liczba opakowań Produktów dostępnych w Promocji jest ograniczona. Pula dostępna w promocji: Rezisto 5 0,9l – 120 sztuk, Rezisto 5 0,84l – 120 sztuk.
 7. Promocja rozpoczyna się w dniu 14 marca 2023 r. i kończy się w dniu 30 kwietnia 2023 r. albo wcześniej, jeśli przed dniem 30 kwietnia 2023 r. nastąpi wyczerpanie zapasów Produktów.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Uczestnik Programu „Ekipa Dulux Professional”, co oznacza, że uczestnictwo w Promocji wymaga uprzedniego dołączenia do tego Programu na zasadach określonych w jego regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.
§ 3
ZASADY PROMOCJI
 1. Przy spełnieniu warunków określonych w ust. 3 poniżej, Promocja polega na łącznym jednorazowym zamówieniu nie więcej niż 3 Produktów w kolorach wybranych przez Uczestnika poprzez podanie kodu ACC dostępnego na stronie dulux.pl.
 2. Produkty zamówione w ramach Promocji przekazywane są Uczestnikowi nieodpłatnie. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy Produktów.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz, co oznacza, że może tylko raz skorzystać z Promocji. W przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwość, że dany Uczestnik wziął udział w Promocji więcej niż raz, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym poprosić Uczestnika o wyjaśnienia. O naruszeniu zakazu wielokrotnego udziału w Promocji świadczy jednoznacznie wielokrotne posługiwanie się w zamówieniach takimi samymi: imieniem i nazwiskiem lub numerem telefonu lub adresem e-mail lub numerem rachunku bankowego. W przypadku ustalenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że dany Uczestnik naruszył zakaz wielokrotnego udziału w Promocji, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i nie wykonać drugiego ani kolejnych zamówień Uczestnika złożonych w ramach Promocji.
§ 4
DANE OSOBOWE
 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są w Polityce prywatności i Polityce prywatności – zamówienia dostępnych na stronie internetowej Programu „Ekipa Dulux Professional” www.duluxprofessional.pl.
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji są BIS MEDIA oraz Akzo Nobel Decorative Paints s p. o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników ani nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.
 2. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.