Regulamin promocji „KOLOR ROKU 2023”

Regulamin promocji „KOLOR ROKU 2023” dla uczestników Programu Ekipa Dulux Professional
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji „Dobierz kolor” (dalej: Promocja) jest organizator Programu Ekipa Dulux Professional, tj. Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł, nr BDO 20455, (dalej: Organizator).
 2. Sprzedawcą produktu objętego Promocją jest BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007784, NIP 888-23-83-360, REGON 910860451.
 3. Przedmiotem Promocji, a więc produktem objętym Promocją, jest spektrofotometr Color Sensor (dalej: Produkt).
 4. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji).
 5. Kontakt ze Sprzedawcą:
  1. poczta elektroniczna: duluxprofessional@bismedia.pl
  2. pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek – piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00).
 6. Kontakt z Organizatorem:
  1. poczta elektroniczna: infolinia@akzonobel.com
  2. pod numerem telefonu: 800 154 075 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00 ).
 7. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Promocja organizowana jest w ramach programu „Ekipa Dulux Professional” (dalej: Program Ekipa Dulux, Program) i dostępna wyłącznie dla jego uczestników oraz wyłączenie za pośrednictwem strony internetowej Programu Ekipa Dulux pod adresem www.duluxprofessional.pl (dalej: Strona Internetowa Programu). Uczestnictwo w Programie Ekipa Dulux wymaga dołączenia do tego Programu poprzez zalogowanie (założenie konta) na stronie www.duluxprofessional.pl/konto/ (wejście przez zakładkę „Dołącz do nas” na www.duluxprofessional.pl ).
 9. Czas trwania Promocji i ilość Produktów dostępnych w Promocji są ograniczone. Ilość Produktów dostępnych w Promocji to 20 sztuk (dalej: zapas Produktów). Promocja rozpoczyna się w dniu 26.09.2022 i kończy się w dniu 31.10.2022r o godzinie 23:59 albo wcześniej, jeśli wyczerpie się zapas Produktów. Jeśli Promocja zakończy się przed dniem 31.10.2022r., godz. 23:59, Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na Stronie Internetowej Programu. Zamówienia złożone w ramach Promocji przed opublikowaniem komunikatu o jej zakończeniu będą realizowane na zasadach Promocji.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Zakupu Produktu w ramach Promocji może dokonać wyłącznie uczestnik Programu Ekipa Dulux, (dalej: Uczestnik Promocji).
 2. Zamówienie Produktu w Promocji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego warunków.
§ 3
ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja polega na udzieleniu przez Sprzedawcę rabatu na Produkt, tj. sprzedaży Produktu w cenie 399 zł, zamiast 499,00 zł.
 2. Aby skorzystać z promocji należy dodać Produkt do koszyka i w polu "kod kuponu" wpisać kod rabatowy "KOLOR ROKU 2023"
 3. W Promocji możliwy jest jednorazowy zakup tylko jednego Produktu.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Sprzedawca.
 5. W Promocji można wziąć udział tylko raz. W przypadku, gdy Sprzedawca lub Organizator powezmą wątpliwość, że naruszone zostało postanowienie zdania poprzedzającego, Sprzedawca może wstrzymać wykonanie dostawy Produktu i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym poprosić osobę składającą zamówienie na ten Produkt o wyjaśnienia, a w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia zdania poprzedzającego, odstąpić od umowy sprzedaży Produktu.
§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Kupującemu Produkt przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (§6 regulaminu Programu Ekipa Dulux Professional) oraz prawo do reklamacji, określone w §7 regulaminu Programu Ekipa Dulux Professional.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie, można złożyć reklamację do Organizatora. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Organizatora podane w wskazane w § 1 ust. 6 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 5
DANE OSOBOWE
 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników Promocji oraz osób składających reklamacje oraz informacje dotyczące plików cookie dostępne są w Polityce prywatności i Informacji o plikach cookie na Stronie Internetowej Programu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Akzo Nobel Decorative Paints s p. o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji ani nie naruszy nabytych przez nich praw.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu Ekipa Dulux Professional, który dostępny jest na Stronie Internetowej Programu.
 3. Organizator ani Sprzedawca nie odpowiadają za niezależne od nich problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.