Regulamin promocji „Dołącz do Ekipy Dulux Professional i otrzymaj czapkę z logo marki” dla użytkowników Internetu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji „Dołącz do Ekipy Dulux Professional i otrzymaj czapkę z logo Dulux Professional” (dalej: Promocja) jest organizator Programu Ekipa Dulux Professional, tj. Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł, nr BDO 20455, (dalej: Organizator).
 2. Dostawcą produktu objętego Promocją jest BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 947037, NIP 888-23-83-360.
 3. 3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin Programu „Ekipa Dulux Professional” i Regulamin składania zamówień w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional”.
 4. Kontakt z dostawcą Produktu (Bis Media Łosowska Spółka Komandytowa):
  1. poczta elektroniczna: biuro@bismedia.pl
  2. pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek – piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00).
 5. Kontakt z Organizatorem:
  1. poczta elektroniczna: infolinia@akzonobel.pl
  2. pod numerem telefonu +48 800 154 075 (poniedziałek – piątek 8:00–16:00).
 6. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja organizowana jest w ramach programu „Ekipa Dulux Professional” (dalej: Program Ekipa Dulux, Program) i dostępna wyłącznie dla jego uczestników oraz wyłączenie za pośrednictwem strony internetowej Programu Ekipa Dulux pod adresem duluxprofessional.pl (dalej: Strona Internetowa Programu). Uczestnictwo w Programie Ekipa Dulux wymaga dołączenia do tego Programu poprzez zalogowanie (założenie konta) na stronie duluxprofessional.pl/konto (wejście przez zakładkę „Dołącz do nas” na duluxprofessional.pl).
 8. Czas trwania Promocji i ilość Produktów dostępnych w Promocji są ograniczone. Ilość Produktów dostępnych w Promocji to 200 sztuk (dalej: zapas Produktów). Promocja rozpoczyna się w dniu 26.10.2023 o godzinie 0:01 i kończy się w dniu, w którym wyczerpie się zapas Produktów.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. 1. Zakupu Produktu w ramach Promocji może dokonać wyłącznie uczestnik Programu Ekipa Dulux, (dalej: Uczestnik Promocji).
§ 3
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia umowy sprzedaży Produktu (§ 6 Regulaminu składania zamówień w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional”).
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji, można złożyć reklamację do Organizatora. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adres Organizatora podany w § 1 ust. 6 pkt a) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 4
DANE OSOBOWE
 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników Promocji oraz osób składających reklamacje oraz informacje dotyczące plików cookie dostępne są w Polityce prywatności i Informacji o plikach cookie na Stronie Internetowej Programu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Akzo Nobel Decorative Paints s p. o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji ani nie naruszy nabytych przez nich praw.
 2. Organizator ani dostawca nie odpowiadają za niezależne od nich problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.