Warunki Gwarancji trwałości powłoki
Dulux Professional Facade Protect Acrylic Anti-UV

Niniejsze Warunki Gwarancji (dalej „Gwarancja”) określają zasady i warunki na jakich Gwarant udziela gwarancji w zakresie trwałości powłoki produktu Dulux Professional Facade Protect Acrylic Anti-UV marki Dulux Professional (dalej: Produkt lub Farba), wyprodukowanego przez Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, nr BDO 20455, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł (dalej: Gwarant).

Niniejszy dokument dostępny jest w siedzibie Gwaranta oraz, w formie do pobrania i wydrukowania, na stronie www.duluxprofessional.pl


§1
GWARANCJA

 1. Przeprowadzone badania potwierdziły trwałość powłoki wymalowanej Produktem do 20 lat.
 2. Trwałość powłoki oznacza odporność na wypłukiwanie się Produktu w wyniku oddziaływania deszczu, odporność na czyszczenie i szorowanie z użyciem płynów  na bazie sulfonianów sodu, w tym roztworu n-dodecylobenzenosulfoniany sodu, brak pęknięć, złuszczeń oraz plam, odporność na algi, grzyby oraz porosty, odporność na brud z zanieczyszczenia powietrza oraz trwałość koloru (z zastrzeżeniem płowienia lub zmniejszenia połysku, o których mowa
  w §3 pkt i) poniżej).
 3. W związku z powyższym, Gwarant udziela Kupującemu 20-letniej gwarancji na trwałość powłoki wymalowanej Produktem z zastrzeżeniem, że Produkt zostanie zastosowany zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu i w karcie technicznej Produktu oraz zostaną spełnione warunki wskazane w niniejszej Gwarancji.

§ 2
ZAKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

 1. Karty techniczne Produktu oraz Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący dostępne są na stronie www.duluxprofessional.pl.
 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie Farby, która została zakolorowana przez sprzedawcę  przy użyciu  mieszalnika przekazanego przez Gwaranta i która została użyta do wymalowania w okresie 30 dni od zakolorowania, w ilości niezbędnej do wykonania wymalowania, zgodnie z informacją określoną w karcie technicznej. Użycie Farby do wymalowania w okresie 30 dni od zakolorowania oznacza, że proces malowania całej powierzchni został zakończony w terminie 30 dni od dnia zakolorowania.
 3. Uprawnionym z Gwarancji jest wyłącznie osoba fizyczna, która wykonała wymalowanie samodzielnie lub zleciła wymalowanie innemu podmiotowi, w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na budynku, który w okresie od wymalowania do zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej stanowi jej własność lub współwłasność lub jest użytkowany przez tę osobę na podstawie innego tytułu prawnego.
 4. Uprawniony z gwarancji nie może przenieść swoich uprawnień na osobę trzecią.
 5. Udzielenie Gwarancji następuje po skutecznym doręczeniu Gwarantowi prawidłowo wypełnionego i zawierającego prawdziwe dane Formularza Rejestracji Gwarancji (dalej: Formularz Rejestracji Gwarancji lub formularz). Formularz Rejestracji Gwarancji dostępny jest:
  1. w siedzibie Gwaranta;
  2. na stronie www.duluxprofessional.pl w formie do pobrania i wydrukowania;
  3. w formie on-line na stronie www.duluxprofessional.pl umożliwiającej wypełnienie i wysłanie on-line.
 6. Wypełniony Formularz Rejestracji Gwarancji należy doręczyć Gwarantowi:
  1. listem poleconym (wysłanym nie później niż 60 dni licząc od dnia zakupu Produktu) na adres:
   Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o.,
   ul. Przemysłowa 3,
   08-440 Pilawa
   z dopiskiem „Gwarancja 20 lat”;
   albo
  2. wysłać w formie skanu na adres e-mail: 20letniagwarancja@akzonobel.com (nie później niż 60 dni licząc od dnia zakupu Produktu);
   albo
  3. wysłać on-line na stronie www.duluxprofessional.pl (nie później niż 60 dni licząc od dnia zakupu Produktu).
 7. Do Formularza Rejestracji Gwarancji należy dołączyć odpowiednio kopie lub skany dowodów zakupu Produktu i Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący. Dowody zakupów powinny zawierać:
  1. nazwy i ilości zakupionych produktów;
  2. datę zakupu produktów;
  3. miejsce zakupu produktów.
 8. Dokumentami najbardziej pomocnymi w celu wykazania zakupu produktów są paragon fiskalny, faktura uproszczona lub faktura VAT. Gwarant nie wyklucza wykazania zakupu produktów przy pomocy innych dowodów.
 9. Jeśli w Formularzu Rejestracji Gwarancji podany został adres e-mail, wówczas Gwarant może komunikować się z osobą rejestrującą Gwarancję również za pośrednictwem tego adresu, w celach związanych bezpośrednio z Gwarancją lub treścią formularza, zwłaszcza w przypadku konieczności uzupełnienia danych zawartych  w formularzu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza albo w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia formularza, Gwarant listem poleconym lub na adres e-mail podany w formularzu wyśle osobie zgłaszającej Gwarancję potwierdzenie udzielenia Gwarancji, wraz ze wskazaniem jej numeru.
 10. Gwarancją jest objęte wyłącznie wymalowanie na budynku mieszkalnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego łączna powierzchnia wymalowania nie przekracza 500 m².
 11. Gwarancją objęte jest wymalowanie Produktem fasad wykonanych wyłącznie z:
  1. tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych;
  2. cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych;
  3. zwartych, starych powłok malarskich;
  4. murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinker).
 12. Gwarancją objęte jest wymalowanie powierzchni wykonane w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w karcie technicznej Produktu i po zastosowaniu Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący, również w sposób zgody z kartą techniczną tego produktu.
 13. Gwarancją objęte są powierzchnie wymalowane Produktem kupionym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 lutego 2021.
 14. Gwarancja obowiązuje przez okres 20 lat, licząc od daty zakupu Produktu.

§ 3
OKOLICZNOŚCI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancją nie są objęte następujące sytuacje:

 1. Produkt zostaje kupiony, w momencie gdy  termin przydatności Produktu upłynął;
 2. gdy transport i przechowanie Produktu odbywa się wbrew zaleceniom zawartym na opakowaniu lub w karcie technicznej Produktu;
 3. kiedy podłoże przed wymalowaniem Produktu zostało przygotowane niezgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej Produktu;
 4. kiedy Produkt został zastosowany  na powierzchnię nie rekomendowaną w karcie technicznej Produktu lub w sposób niezgodny w zaleceniami karty technicznej Produktu;
 5. kiedy Produkt został wymalowany:
  • na zamarzniętej powierzchni,
  • podczas deszczu i mgły, w przypadku podłoży nie osłoniętych,
  • na podłożu wilgotnym,
  • podczas silnego, gorącego lub suchego wiatru,
  • na powierzchni, której temperatura w czasie malowania przekraczała 35 °C,
  • w temperaturze  poniżej 5 °C;
 6. kiedy zużycie Produktu (ilość Produktu użytego w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni), było niezgodne ze wskazaniami zawartymi w karcie technicznej Produktu;
 7. kiedy powierzchnia w trakcie malowania Produktem  nie została odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem na skutek prac malarsko-tynkarskich, spawalniczych, szlifowania lub innych prac prowadzonych w pobliżu malowanej powierzchni;
 8. kiedy wymalowanie Produktem (powłoka) nie zostało odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem na skutek prac malarsko-tynkarskich, spawalniczych, szlifowania lub innych prac prowadzonych w pobliżu wymalowanej powierzchni;
 9. kiedy wystąpi płowienie koloru lub zmniejszenie połysku wymalowanej powierzchni  spowodowane naturalną ekspozycją na światło;
 10. kiedy powierzchnia przeznaczona do malowania Produktem została zainfekowana skażeniem biologicznym (np. pleśń, grzyby) jeszcze przed pomalowaniem;
 11. kiedy wymalowanie Produktem wykonano w warunkach atmosferycznych niezgodnych z kartą techniczną Produktu albo na powierzchniach, które mają wpływ na obniżenie trwałości powłoki malarskiej (tj. np. w których zalega śnieg, deszcz, nierównych, z ubytkami);
 12. kiedy wymalowanie Produktem wykonano na powierzchniach eksploatowanych nie pionowych;
 13. kiedy wymalowanie Produktem wykonano na powierzchniach z wadami konstrukcyjnymi lub wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną np. nieprawidłowa izolacja pozioma i pionowa budynku, nieprawidłowa obróbka blacharska oraz orynnowanie;
 14. kiedy wymalowanie Produktem (powłoka) uległa degradacji/zniszczeniu np. przez zwierzęta, agresywne środki chemiczne, zanurzenie w wodzie, zakopanie w ziemi, wysokie temperatury – powyżej 50 st. C;
 15. kiedy wymalowanie Produktem (powłoka) poddane zostało długotrwałemu działaniu wilgoci, agresywnemu środowisku (np. otoczenie przemysłowe, bezpośrednia bliskość drogi o dużym natężeniu ruchu, bezpośrednio obszary nadmorskie);
 16. kiedy budynek pomalowany Produktem jest nadmiernie zawilgocony, występują wykwity soli mineralnych na malowanej powierzchni lub podłoża przeznaczone do malowania nie zostały odpowiednio wysezonowane;
 17. kiedy powierzchnia pomalowana Produktem narażona była na eksploatowanie w warunkach utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni;
 18. kiedy powierzchnia pomalowana Produktem była niewłaściwie eksploatowana, tj. nie w sposób i nie dla celów, dla których się jej zwyczajowo używa;
 19. kiedy powierzchnia pomalowana Produktem została zniszczona mechanicznie (np. poprzez uderzenia, nacięcia, nadmierne wycieranie itp.) [np. elewacja, która została uszkodzona rzucanymi w nią kamieniami, gradobicie];
 20. kiedy powierzchnia pomalowana Produktem została zniszczona w wyniku wandalizmu (np. graffiti);
 21. kiedy Produkt został nabyty po obniżonej cenie z uwagi na jego niepełnowartościowość;
 22. kiedy powierzchnia pomalowana Produktem została uszkodzona na skutek działania siły wyższej;
 23. kiedy uszkodzenia powierzchni pomalowanej Produktem  powstały od strony elementów/powierzchni niezabezpieczonych Produktem;
 24. kiedy pogorszenie się stanu pomalowanej powierzchni lub wymalowania (powłoki) zostało spowodowane przez nieodpowiednie zabezpieczenie przed korozją przedmiotów metalowych znajdujących się w wymalowanym elemencie;
 25. kiedy uszkodzenie wymalowania zostało spowodowane przez uszkodzenie samego podłoża (np. pękanie murów, osiadanie budynków, itp.)

§ 4
ZOBOWIĄZANIA GWARANTA

 1. W związku z udzieloną Gwarancją, w przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego za zasadne, Gwarant zobowiązuje się do wydania osobie uprawnionej z tytułu gwarancji Produktu w ilości niezbędnej do naprawy uznanego reklamowanego wymalowania.
 2. W przypadku wycofania z produkcji danej wersji Produktu, Gwarant w sytuacji i na warunkach opisanych w zdaniu powyżej, wyda inną dostępną wersję Produktu, wybraną przez osobę uprawnioną z Gwarancji.
 3. Gwarant, w związku ze złożoną reklamacją gwarancyjną, obowiązany jest jedynie do świadczeń wyraźnie wskazanych w niniejszej Gwarancji. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie podlegają zamianie na uprawnienia do żądania świadczeń pieniężnych od Gwaranta.

§ 5
ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE

 1. Reklamujący może skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji poprzez dokonanie Zgłoszenia Reklamacyjnego:
  1. na piśmie - listem poleconym nadanym na adres:
   AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o.
   ul. Przemysłowa 3
   08-440 Pilawa
   z dopiskiem „Reklamacja Dulux Professional Facade Protect ”
   albo
  2. drogą elektroniczną: na adres 20letniagwarancja@akzonobel.com
   albo
  3. w formie on-line na stronie www.duluxprofessional.pl umożliwiającej wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego on-line.
 2. W celu wykonania Zgłoszenia Reklamacyjnego zalecane jest użycie  Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępnego w siedzibie Gwaranta, a także w formie możliwej do pobrania i wydrukowania na stronie www.duluxprofessional.pl.
 3. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację;
  2. adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację;
  3. numer udzielonej gwarancji;
  4. opis powierzchni, na której zastosowano Produkt;
  5. opis powstałej wady;
  6. żądanie osoby zgłaszającej reklamację.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji i ułatwienia procesu reklamacyjnego wskazane jest podanie w Zgłoszeniu Reklamacyjnym także numeru telefonu i/lub adresu e-mail osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W przypadku przesłania Zgłoszenia Reklamacyjnego drogę elektroniczną dalsza korespondencja Gwaranta i osoby zgłaszającej reklamację również będzie odbywać się tą drogą, chyba że sprzeciwi się temu osoba zgłaszająca reklamację. Wówczas dalsza korespondencja będzie wysłana na wskazany przez nią adres korespondencyjny.
 6. Za dzień Zgłoszenia Reklamacji:
  1. złożonej w formie pisemnej przyjmuje się dzień, w którym zostało ono nadane u operatora pocztowego;
  2. złożonej drogą elektroniczną przyjmuje się dzień, w którym osoba zgłaszająca reklamację wysłała wiadomość e-mail. W takim przypadku Gwarant w zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzi otrzymanie Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 7. Gwarant rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego Zgłoszenia Reklamacyjnego i w tym samym terminie wyśle do Reklamującego, listem poleconym na adres wskazany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym lub e-mailem wysłanym na adres elektroniczny podany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym,  informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzednim  nie wlicza się  okresów niezbędnych do uzupełnienia Zgłoszenia Reklamacyjnego w trybie, o którym mowa w  ust. 9 poniżej. 
 8. Gwarant odmówi przyjęcia reklamacji w następujących przypadkach:
  1. Formularz Rejestracji Gwarancji nie został zgłoszony Gwarantowi w sposób opisany w § 2 powyżej;
  2. reklamacja zostaje zgłoszona po upływie okresu, na który została udzielona Gwarancja;
  3. nie został spełniony choćby jeden z warunków uznania reklamacji określonych w Gwarancji.
 9. Jeżeli Zgłoszenie Reklamacyjne zawiera braki, które można usunąć (np. nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji), a osoba zgłaszająca reklamację podała dane umożliwiające kontakt, Gwarant wezwie ją do uzupełnienia braków zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin jest zachowany, jeśli osoba reklamująca nada pismo z uzupełnieniem braków przez operatora pocztowego listem poleconym, przed jego upływem albo przed jego upływem wyśle e-mail z uzupełnieniem braków na adres 20letniagwarancja@akzonobel.com. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do usunięcia braków Zgłoszenia Reklamacji, Zgłoszenie Reklamacji nie zostanie rozpatrzone.
 10. Osoba zgłaszająca reklamację zapewni każdorazowo osobom upoważnionym przez Gwaranta w uzgodnionym terminie, nie późniejszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego Zgłoszenia Reklamacyjnego, dostęp do wymalowania będącego przedmiotem reklamacji w celu dokonania oględzin. Uniemożliwienie dokonania oględzin traktuje się jako rezygnację z reklamacji.
 11. Jeżeli Zgłoszenie Reklamacyjne zostanie uwzględnione, Gwarant w terminie 21 dni liczonych od dnia wysłania zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, dostarczy osobie zgłaszającej reklamację na adres podany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, Produkt w ilości niezbędnej do naprawy uznanego reklamowanego wymalowania.
 12. Gwarant skontaktuje się z osobą zgłaszającą reklamację w celu ustalenia sposobu przekazania Produktu, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 13. W przypadku wydania nowego Produktu w ramach wykonania zobowiązań gwarancyjnych Gwaranta, Gwarancja w zakresie wymalowania tym nowym Produktem biegnie od nowa, rozpoczynając swój bieg od chwili wydania nowego Produktu osobie zgłaszającej reklamację.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Rejestracji Gwarancji i w Zgłoszeniu Reklamacyjnym (dalej: dane osobowe) jest Gwarant, czyli Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, NIP 1180047014, REGON 010413361.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia Gwarancji i w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań i uprawnień Gwaranta oraz osób, będących podmiotami danych osobowych, wynikających z postanowień niniejszej Gwarancji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do uzyskania Gwarancji i złożenia Zgłoszenia Reklamacyjnego, jego rozpatrzenia przez Gwaranta i zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. 
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od dnia zakupu Produktu,
  a w przypadku osób, które wystąpiły ze Zgłoszeniem Reklamacyjnym przez okres 6 lat od zawiadomienia takiej osoby przez Gwaranta o rozpatrzeniu reklamacji, czyli do upływu okresu przedawnienia roszczeń osoby reklamującej związanych z rozpatrzeniem reklamacji przez Gwaranta. W przypadku zgłoszenia dalszych roszczeń przez osobę reklamującą Produkt okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
 5. Osobom, będącym podmiotami dane osobowe, przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z którymi gwarant współpracuje w procesie obsługi Rejestracji Gwarancji i wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, takim jak w szczególności  osoby dokonujące oględzin powierzchni objętych reklamacją i firmy kurierskie.
 7. Dane do kontaktu z Administratorem, w tym  w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw:
  Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o.,
  ul. Krakowiaków 48,
  02-255 Warszawa,
  adres e-mail: administracja.do@akzonobel.com.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej z Gwarancji. Nadto konsument na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej uprawniony jest do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego wynikłego z gwarancji między konsumentem a przedsiębiorcą. Konsument na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej uprawniony jest do wystąpienia do stałego sądu polubownego konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 4. Formularze Rejestracji Gwarancji i Zgłoszenia Reklamacyjnego stanowią załączniki do Gwarancji.

 

Niniejszy tekst Gwarancji obowiązuje od dnia 01 lutego 2021 r.